#include <windows.h>

#define IDM_NEW  0
#define IDM_OPEN  1
#define IDM_SAVE  2
#define IDM_SAVEAS 3
#define IDM_PRINT 4
#define IDM_EXIT  5

#define IDM_UNDO  10
#define IDM_CUT  11
#define IDM_COPY  12
#define IDM_PASTE 13
#define IDM_DEL  14

#define IDM_WHITE 20
#define IDM_LTGRAY 21
#define IDM_GRAY  22
#define IDM_BLACK 23

#define IDM_START 30
#define IDM_STOP  31

#define IDM_HELP  40
#define IDM_ABOUT 41

static char szAppName[] = "WinMenu" ;
HWND    hwnd ;
HMENU		hMenu,hMenuPopup;

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;
//int AskConfirmation (HWND) ;

int main ()
{
   //HWND    hwnd ;
   MSG     msg ;
   WNDCLASSEX wndclass ;

   wndclass.cbSize    = sizeof (wndclass) ;
   wndclass.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;
   wndclass.lpfnWndProc  = WndProc ;
   wndclass.cbClsExtra  = 0 ;
   wndclass.cbWndExtra  = 0 ;
   wndclass.hInstance   = NULL;//hInstance ;
   wndclass.hIcon     = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
   wndclass.hCursor    = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;
   wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH) ;
   wndclass.lpszMenuName = NULL ;
   wndclass.lpszClassName = szAppName ;
   wndclass.hIconSm    = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

   RegisterClassEx (&wndclass) ;

	 hMenu = CreateMenu ();

	 hMenuPopup = CreateMenu ();
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_NEW,  "&New");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_OPEN,  "&Open...");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_SAVE,  "&Save");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_SAVEAS, "Save &As...");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_SEPARATOR, 0,    NULL);
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_PRINT, "&Print...");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_SEPARATOR, 0,    NULL);
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_EXIT,  "E&xit");

	 AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuPopup, "&File");

	 hMenuPopup = CreateMenu ();
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_UNDO, "&Undo");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_SEPARATOR, 0,   NULL);
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_CUT,  "Cu&t");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_COPY, "&Copy");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_PASTE, "&Paste");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_DEL,  "De&lete");

	 AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuPopup, "&Edit");

	 hMenuPopup = CreateMenu ();
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING | MF_CHECKED, IDM_WHITE, "&White");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING,       IDM_LTGRAY, "&Lt Gray");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING,       IDM_GRAY,  "&Gray");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING,       IDM_BLACK, "&Black");

	 AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuPopup, "&Background");

	 hMenuPopup = CreateMenu ();
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING,       IDM_START, "&Start");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING | MF_GRAYED, IDM_STOP,  "S&top");

	 AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuPopup, "&Timer");

	 hMenuPopup = CreateMenu ();
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_HELP, "&Help...");
	 AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, IDM_ABOUT, "&About WinMenu...");

	 AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT) hMenuPopup, "&Help");
		

   hwnd = CreateWindowEx (WS_EX_LEFT,
		      szAppName,        // window class name
		      "The WinMenu Program",   // window caption
          WS_OVERLAPPEDWINDOW,   // window style
          CW_USEDEFAULT,      // initial x position
          CW_USEDEFAULT,      // initial y position
          CW_USEDEFAULT,      // initial x size
          CW_USEDEFAULT,      // initial y size
          NULL,          // parent window handle
          hMenu,          // window menu handle
          //hInstance,       // program instance handle
					NULL,
		      NULL) ;		       // creation parameters

   ShowWindow (hwnd, SW_SHOW) ;
   UpdateWindow (hwnd) ;

   while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))
     {
     TranslateMessage (&msg) ;
     DispatchMessage (&msg) ;
     }

   return msg.wParam ;

}

int AskConfirmation (HWND hwnd)
{

   return MessageBox (hwnd, "Really want to close PopPad2?",
            szAppName, MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) ;
}

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
   static int iColorID[4] = { WHITE_BRUSH, LTGRAY_BRUSH, GRAY_BRUSH,
                 BLACK_BRUSH } ;
   static int iSelection = IDM_WHITE ;

   switch (iMsg)
   {

		 case WM_COMMAND :

        switch (LOWORD (wParam))
        {

				case IDM_NEW :
				case IDM_OPEN :
				case IDM_SAVE :
				case IDM_SAVEAS :
				case IDM_PRINT :
					MessageBeep (0) ;
					return 0;

				case IDM_EXIT :
					SendMessage (hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
					return 0;

				case IDM_UNDO :
				case IDM_CUT :
				case IDM_COPY :
				case IDM_PASTE :
				case IDM_DEL :
					MessageBeep (0) ;
					return 0;

        case IDM_WHITE :     // Note: Logic below assumes
        case IDM_LTGRAY :     // that IDM_WHITE through IDM_BLACK
        case IDM_GRAY :      // are consecutive numbers in
        case IDM_BLACK :     // the order shown here.

           CheckMenuItem (hMenu, iSelection, MF_UNCHECKED) ;
           iSelection = LOWORD (wParam) ;
           CheckMenuItem (hMenu, iSelection, MF_CHECKED) ;
   
           SetClassLong (hwnd, GCL_HBRBACKGROUND,
             (LONG) GetStockObject 
							 (iColorID[LOWORD (wParam) - IDM_WHITE])) ;

           InvalidateRect (hwnd, NULL, TRUE) ;
           return 0 ;

        case IDM_START :
           if (SetTimer (hwnd, 1, 1000, NULL))
           {
             EnableMenuItem (hMenu, IDM_START, MF_GRAYED) ;
             EnableMenuItem (hMenu, IDM_STOP, MF_ENABLED) ;
           }
           return 0 ;

        case IDM_STOP :
           KillTimer (hwnd, 1) ;
           EnableMenuItem (hMenu, IDM_START, MF_ENABLED) ;
           EnableMenuItem (hMenu, IDM_STOP, MF_GRAYED) ;
           return 0 ;

        case IDM_HELP :
           MessageBox (hwnd, "Help not yet implemented!",
                 szAppName, MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK) ;
           return 0 ;

        case IDM_ABOUT :
           MessageBox (hwnd, "Menu Demonstration Program.",
                 szAppName, MB_ICONINFORMATION | MB_OK) ;
           return 0 ;
        }
        break ;

     case WM_TIMER :
        MessageBeep (0) ;
        return 0 ;

     case WM_CLOSE :
        if (IDYES == AskConfirmation (hwnd))
          DestroyWindow (hwnd) ;
        return 0 ;

     case WM_DESTROY :
        PostQuitMessage (0) ;
        return 0 ;
   }

   return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam) ;
}