num2 = [4 8.4 30.8 60]; den2 = [1 4.12 17.4 30.8 60]; sys2 = tf(num2, den2); [a2,b2,c2,d2] = ssdata(sys2) [z2,p2,k2] = zpkdata(sys2,'v')